Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Od 18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on konsultowany we wszystkich województwach. W ramach konsultacji od 19 stycznia do 16 lutego odbędzie się łącznie 16 Więcej…

Komunikat odnośnie obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat-odnosnie-obowiazywania-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow   21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 5/G/2020 – usługi wzajemnościowe, wsparcie liderów, animacja społeczna

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2020  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej Lokalna Grupa Działania Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 4/G/2020 – kluby samopomocy

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/G/2020  Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej Więcej…