Komunikat w sprawie zmienionych wytycznych – rynek pracy

Szanowni Państwo, 16 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu na stronie: http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zmiana-Wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-EFS-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020  

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU BIURA LGD

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W DNIACH 14-30. KWIETNIA BR. BIURO BĘDZIE CZYNNE DLA BENEFICJENTÓW W GODZINACH 10.00 – 14.00. RÓWNIEŻ W TYCH GODZINACH PROSIMY PRZYNOSIĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW KONKURSOWYCH. NADAL JEST MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU OSOBISTEGO, TYLKO W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

KOMUNIKAT dot. ZMIANY WZORÓW UMOWY z dn. 06.04.2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z pandemią wywołaną chorobą COVID-19 oraz stanowiskiem ministerstwa w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych z środków UE, zaszła konieczność aktualizacji wzorów umów o dofinansowanie projektów. Zmiany dotyczą zał. nr 10 oraz zał. nr 10a do konkursu numer Więcej…

KOMUNIKAT dot. WYDŁUŻENIA TERMINU NABORÓW WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

W związku z akceptacją przez Zarząd W K- P informacji o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 i RPKP.11.01.00-IZ.00-04-372/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek informujemy, że w obu konkursach zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami Więcej…

Zmiana terminu naboru wniosków konkursowych – aktywizacja społeczno-zawodowa

Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-372/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek. Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami biura LGD. Powyższe zmiany podyktowane Więcej…

Zmiana terminu naborów wniosków konkursowych: świetlice środowiskowe

Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek. Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami biura LGD. Powyższe zmiany podyktowane Więcej…

KOMUNIKAT IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 25.03.2020 r.

Uwaga! Treść komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, w tym ustanowienia nowych uregulowań prawnych, w szczególności na poziomie prawodawstwa krajowego.   Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną i jej niewątpliwie negatywny wpływ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS) przedstawiam stanowisko Instytucji Zarządzającej Więcej…

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wykaz możliwych do podjęcia działań w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Link do wiadomości poniżej:   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego