KOMUNIKAT dot. WYDŁUŻENIA TERMINU NABORÓW WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

W związku z akceptacją przez Zarząd W K- P informacji o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 i RPKP.11.01.00-IZ.00-04-372/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek informujemy, że w obu konkursach zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami Więcej…

Zmiana terminu naboru wniosków konkursowych – aktywizacja społeczno-zawodowa

Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-372/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek. Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami biura LGD. Powyższe zmiany podyktowane Więcej…

Zmiana terminu naborów wniosków konkursowych: świetlice środowiskowe

Zarząd W K- P zaakceptował 25.03.2020 r. informację o wydłużeniu naboru w konkursach  RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Miasto Włocławek. Równocześnie informujemy, że w konkursie zmiany dotyczą wydłużenia okresu naboru do dnia 30.04.2020 r. Ponadto zmianie uległ również sposób dostarczania formy papierowej dokumentacji konkursowej i forma komunikacji z pracownikami biura LGD. Powyższe zmiany podyktowane Więcej…

KOMUNIKAT IZ RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 25.03.2020 r.

Uwaga! Treść komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, w tym ustanowienia nowych uregulowań prawnych, w szczególności na poziomie prawodawstwa krajowego.   Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną i jej niewątpliwie negatywny wpływ na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS) przedstawiam stanowisko Instytucji Zarządzającej Więcej…

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wykaz możliwych do podjęcia działań w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Link do wiadomości poniżej:   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego  

Komunikat LGD

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o zmianę formy osobistego kontaktu z Biurem LGD Miasto Włocławek przy ul. Piekarskiej 6, na rzecz innych kanałów. Wszelkie sprawy związane z działalnością Biura LGD, prosimy załatwiać do odwołania za pośrednictwem poczty e-mail lgd.wloclawek@wp.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny (729 767 Więcej…

Ogłoszenie naborów konkursowych

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR: – Numer konkursu LGD: 1/K/2020 Do wsparcia w ramach Więcej…

GALA GRANTOBIORCÓW

W dniu 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta odbyła się Gala Grantobiorców. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek wręczyło certyfikaty wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego w roku 2019. Certyfikaty otrzymało łącznie 16 wnioskodawców. Nabory grantowe są realizowane w ramach Więcej…

Warsztat refleksyjny w LGD

  Szanowni Mieszkańcy, Wnioskodawcy, Beneficjenci i Partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD. Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów: Czy Więcej…