2/G/2021/001

Gmina Włocławek realizator Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich

Olimpijczyków

Tytuł: Bez ciekawości nie ma mądrości!

Dofinansowanie: 49.879,00 zł

 

Celem projektu jest wsparcie procesów edukacyjnych w ramach klubu młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem i 12 osób z ich otoczenia w okresie od 2 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Projekt ma przyczynić się przede wszystkim do budowania poczucia wartości i zwiększenia samooceny. Uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc pedagoga, nie tylko podczas zajęć, ale również będą mogli liczyć na indywidualną pomoc, w czasie organizowanych konsultacji. Zajęcia z pedagogiem, po okresie izolacji spowodowanej pandemią, mają ułatwić powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z rówieśnikami. Uczestnictwo w projekcie umożliwi rozwój zainteresowań i pasji, pozwoli odkryć te obszary, które mogą wydawać się nudne i niepotrzebne, przy jednoczesnym wyeliminowaniu stresu.

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości świata u uczestników, która zaprocentuje w przyszłości osobistym rozwojem. Główny nacisk projektu położony jest na zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i językiem angielskim. Projekt ma na celu nie tylko wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, ale również zainteresowanie tymi dziedzinami. Po okresie nauki zdalnej widzimy również potrzebę organizacji warsztatów, których zadaniem jest również niwelacja ewentualnych braków i zaległości powstałych w tym czasie. Celem oddziaływań jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, a także wskazanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasem. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie zajęć, których celem jest podnoszenie kompetencji językowych, a także rozwój pasji i zainteresowań, a także wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcia dadzą możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną. Proponowane zajęcia zmusza uczestników do kreatywności, twórczego myślenia. Pozwolą na zredukowanie stresu poprzez uprawianie sportu.

W projekcie przewidziano cztery formy wsparcia.

 1. Świat odkrywamy, bo angielski perfect znamy – zajęcia warsztatowe. Celem doskonalenie kompetencji językowych uczestników. Nacisk położono na przełamanie barier językowej. Zaplanowano zajęcia przy wykorzystaniu native speakera, indywidulaną pracę z programem Tell me more przy użyciu tabletów z słuchawkami, wykorzystanie gier i pomocy dydaktycznych dla różnych typów inteligencji, wizytę laboratorium językowym na Wydziale Filologii UMK w Toruniu.
 2. Łamiemy prawa fizyki, dla umysłu gimnastyki! – zajęcia warsztatowe, których celem jest zainteresowanie fizyką. Podczas zajęć uczestnicy będą musieli wykazać się samodzielnością, zaplanowano zajęcia w Młynie Wiedzy w Toruniu, w ZS nr4 , w Galileuszu Włocławku.
 3. Za noblistką podążamy, chemię w paluszku jednym mamy! – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń jako sposobu sprawdzenia hipotez naukowych. Zajęcia w Młynie Wiedzy w Toruniu i w Galileuszu we Włocławku. Zaprezentują swoje umiejętności podczas konkursu i imprezy dla społeczności.
 4. Eksperymenty i doświadczenia matematyczne! zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwiązywanie problemów matematycznych. Zdalna nauka matematyki była bardzo trudnym zadaniem. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość na wyrównanie ewentualnych zaległości.
 5. Gimnastyka ciała – do umysłu droga cała! – zajęcia na minisiłowni. Odpowiednie ćwiczenia, pod okiem trenera, pozwolą na wyeliminowanie stresu, wyrobienie nawyku korzystania z tego typu oferty. Po roku pandemii i nauczania zdalnego powrót do aktywności fizycznej jest niezwykle ważny. Zajęcia na minisiłowni umożliwią poprawę kondycji uczestników, stan zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach w Galileuszu we Włocławku w ZS nr 4 we Włocławku, warsztatach w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, zobaczą laboratorium językowe na Wydziale Filologii UMK w Toruniu.

Więcej informacji: http://sp2.wloclawek.pl/

 

2/G/2021/002

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM

Tytuł: Młodzieżowy Klub Odkrywców

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

Projekt obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy). W ramach projektu przewidziano:

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w czterech modułach:

Moduł I Psychologiczno – Społeczny

 • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20 godz.
 • Zajęcia z trenerem personalnym – 24 godz.

Moduł II Kreatywna integracja

 • Warsztaty twórcze składające się z różnych modułów w blokach tematycznych – 84
 • Kino plenerowe – 4 seanse

Moduł III Edukacyjno- Zdrowotne

 • Zajęcia matematyczne pn. „Matematyczny zakątek” oraz „Matematyka wspinaczkowa” – 24 godz.
 • Indywidualne wsparcie z matematyki – 32 godz.
 • Warsztaty „Zakamarki pamięci – mnemotechniki” – 32 godz.
 • Warsztaty dietetyczne „Eko-Zdrowie” – 24 godz.
 • Kreatywne warsztaty twórcze – 80 godz.

Moduł IV  Integracyjne działania o charakterze środowiskowym

 • „Piknik rodzinny” na zakończenie wakacji
 • „Spotkanie Mikołajkowe”

Strona grantobiorcy: www.stanislawbm.wloclawek.pl/index.php/rekrutacjaregulamin

 

 

3/G/2021/001

Firma Handlowo Usługowa Splendora

Tytuł: Skarby Kultur – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców

Dofinansowanie: 49.999,50 zł

 

Projektem objętych zostanie 15 cudzoziemców przebywających we Włocławku oraz 15 osób z ich otoczenia. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne do integracji społecznej oraz biegłość posługiwania się językiem polskim.

Projekt ma na celu zintegrować społeczność osób przyjeżdżających do Polski w celu emigracyjno -zarobkowym. Głównym celem projektu jest pomoc takim obywatelom w odnalezieniu się w polskim społeczeństwie, w eliminowaniu wykluczenia społecznego, w zintegrowaniu się ze społecznością polską oraz innymi cudzoziemcami zamieszkującymi na terenie Włocławka.

Sytuacja została znacznie pogorszona przez epidemie SARS-CoV-2 (COVID-19). Wielu cudzoziemców było pierwszymi ofiarami zwolnień w gospodarce. Brak znajomości języka przyczyniał się w znacznym stopniu do zagubienia cudzoziemców w nowej sytuacji. Pojawia się problem ze zrozumieniem wprowadzonego na czas epidemii ustawodawstwa specjalnego, trudności z dotarciem do specjalistycznej opieki medycznej oraz stygmatyzm społeczny.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, wspieranie integracji oraz aktywizacji cudzoziemców będzie realizowane poprzez: naukę języka polskiego organizowaną w grupach wiekowych, w tym naukę alfabetu oraz pisowni polskich liter, poszerzenie podstawowego zasobu leksykalnego, zdobycie elementarnych wiadomości z gramatyki języka polskiego; uczestnictwo w integracyjnych warsztatach poświęconych kulturze polskiej oraz regionowi Kujaw, na których uczestnicy będą mogli przedstawić także swoje pasje i zainteresowania; korzystanie z usług doradcy zawodowego, udzielającego porad w zakresie poszukiwania pracy, zmiany pracy, dokumentacji związanej z rozpoczęciem pracy, rodzajem umów, praw pracowniczych oraz pomocy w kontaktach pracodawca – pracownik. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z nowymi ofertami pracy, które zostaną omówione, chętnym zostanie udzielona pomoc w zdobyciu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Stworzona zostanie również możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami a rodowitymi włocławianami. Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy oraz umiejętności przez beneficjentów, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym, chroniąc tym samym przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem

Więcej infrmacji: http://splendora.pl/skarby-kultur/

 

3/G/2021/002

Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku

Tytuł: Kreatywny niepełnosprawny

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

W okresie od 05.07.2021 roku do 31.10.2021 roku 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osoby z otoczenia podniesie swoją aktywność społeczną z obszaru integracji o charakterze środowiskowym. Utworzenie warunków do włączenia społecznego osiągnięte zostanie poprzez realizację następujących modułów:

 1. Moduł Na naukę nigdy za późno:
 2. a) nauka podstaw obsługi komputera
 3. b) nauka języka angielskiego
 4. Moduł Dbajmy o zdrowie fizyczne i psychiczne
 5. a) indywidualne i grupowe sesje psychologiczne
 6. b) zdrowe odżywianie
 7. c) ćwiczenia z aparatem drenażu limfatycznego

III. Aktywizacja i integracja

 1. a) warsztaty z florystyki
 2. b) otwarte impreza dla społeczności miasta Włocławek – Cieszmy się latem

więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/AmazonkiWloclawskie/

 

3/G/2021/003

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Tytuł: PUZ-ON

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

W okresie 1.VII.2021 – 31.X.2021r. 18 mieszkańców Włocławka, w tym 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 6 osób z ich otoczenia podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób.

W ramach projektu na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane będą działania o charakterze:

– edukacyjnym – warsztaty tematyczne (wzmacniające kompetencje cyfrowe oraz potencjał osobisty uczestników)

– aktywizującym – konkursy i warsztaty tematyczne zachęcające do aktywności intelektualnych, kulturalnych czy sportowych

– integracyjnym – spotkania dla uczestników projektu i osób ich otoczenia;

podczas których uczestnicy będą motywowani i wspierani w działaniach na rzecz własnego rozwoju osobistego i społecznego oraz podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać udział w danej formie wsparcia zgodnie z własnymi potrzebami.

W/w działania rozszerzą ofertę inicjatyw społecznych i aktywizujących organizowanych na rzecz mieszkańców obszaru LSR zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i w realny sposób przyczyniają się do walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem na terenie Włocławka.

Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe poprzez realizację działań sprzyjających włączeni społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:

– 30 godzin warsztatów z autoprezentacji

– 40 godzin warsztatów z obsługi dronów

– 30 godzin warsztatów z fotografii cyfrowej

– 10 godzin zajęć pokazowych z wykorzystania innowacyjnych technologii ICT

– 3 konkursów tematycznych (z obszaru IT oraz kultury)

– 3 imprez integracyjnych z udziałem mieszkańców Włocławka.

W/w działania prowadzone na terenie Włocławka z wykorzystaniem zaplecza technicznego PUZ we Włocławku, a także potencjału kadrowego, naukowego i społecznego – pracowników PUZ we Włocławku i wolontariuszy.

Więcej informacji: https://puz.wloclawek.pl/projekt-puz-on/

 

3/G/2021/004

Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Tytuł: Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja

Dofinansowanie: 36.460,00 zł

 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowane działania środowiskowe modelu OSL w okresie 15.06.2021 r. – 15.12.2021 r.

Projekt będzie wspierał działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez realizację warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje oraz działań środowiskowych

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

– Warsztaty komunikowania

Warsztaty mindfullnes

– Warsztaty techniki animacji

– Warsztaty hortiterapii

– Warsztaty scrapbookingu

– Warsztaty relaksacyjne Viet Tai Chi

Działania środowiskowe:

– Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Lovendy Kujawskiej (warsztaty edukacyjne, zwiedzanie lawendowego pola, pamiątkowa sesja zdjęciowa)

– Warsztaty Kreatywne ABC – dwa zajęcia warsztatowe srapbookingu

– Organizacja Dnia Sportowego

– Organizacja Dnia Pieczonego Ziemniaka

– Świąteczne Warsztaty Twórcze

Więcej informacji: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykuly/53/mocni-razem-podniesienie-wiedzy-liderow-wolontariuszy-i-organizatorow-spolecznosci-lokalnej-2-edycja

 

3/G/2021/005

Stowarzyszenie Mediacyjne na Rzecz Porozumienia

Tytuł: BEZPŁATNA POMOC MEDIACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA

Dofinansowanie: 46.500,00 zł

 

Celem projektu jest zapoznanie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy znajdują się konflikcie z osobami z bliskiego otoczenia (również w sporach prawnych) oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia, mieszkańców Włocławka w zakresie zapoznania się z mediacją jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy nie tylko zapoznają się z zasadami i celami mediacji, ale także będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy

wykwalifikowanego mediatora w celu rozwiązania swoich życiowych i prawnych problemów. Dzięki uczestniczeniu w projekcie znacznie poprawi się jakość życia mieszkańców poprzez zbudowanie dobrej komunikacji i uzyskanie satysfakcjonujących relacji z osobami z rodziny lub najbliższego otoczenia, np. z sąsiadami, a także pozwoli na poznanie i rozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony, „zbuduje” poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny i da możliwość naprawienia krzywdy wyrządzonej innym.

W ramach projektu będą organizowane indywidualne spotkania z każdym z uczestników projektu, na którym będą mogli zapoznać się i instytucją mediacji, a także będzie miał możliwość przedstawienia swoich problemów i kłopotów zarówno życiowych i prawnych, które mogą zostać rozwiązanie na drodze mediacji. Następnie mediator nawiąże w imieniu uczestnika kontakt z osobą lub osobami, z którymi jest on w konflikcie. Kolejnym krokiem będzie wspólne spotkanie stron konfliktu z mediatorem, który pomoże im znaleźć optymalne i satysfakcjonujące rozwiązanie problemu dla obydwu stron.

W ramach projektu przewidziana jest także spotkanie otwarte dla mieszkańców Włocławka z wykorzystaniem specjalnej prezentacji dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Zadania realizowane w ramach projektu:

I ETAP: spotkania indywidualne – informacyjne dotyczące zapoznania z pojęciem, celami i zasadami mediacji, a także rozpoznanie problemów poszczególnych osób, ich diagnozowanie.

II ETAP: spotkania wspólne z drugą stroną konfliktu

 1. Wprowadzenie do mediacji
 2. Przedstawienie punktu widzenia stron ewentualna weryfikacja diagnozy i hipotezy
 3. Poszukiwanie rozwiązań
 4. Budowanie wspólnego rozwiązania
 5. Spisanie porozumienia

III ETAP – Inicjatywa społeczna na zewnątrz – 4 – godzinne spotkanie otwarte na temat mediacji dla mieszkańców Włocławka

Więcej informacji: https://mediacyjne.webnode.com/realizowane-projekty/

 

3/G/2021/006

Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA

Tytuł: Spacerkiem po zdrowie – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców GM Włocławek

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 15 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na aktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne do integracji społecznej oraz biegłość posługiwania się językiem polskim.

Projekt ma na celu zintegrować społeczność osób przyjeżdżających do Polski w celu emigracyjno-zarobkowym, które zamieszkują na terenie miasta Włocławka.

Z analizy wypełnionych ankiet wynika, że głównym problemem cudzoziemców jest brak znajomości języka polskiego. Nie znają również polskich przepisów administracyjnych. Nie potrafią zintegrować się z otoczeniem, rozwijać się pod względem zawodowym i edukacyjnym, coraz bardziej zamykają się w swoim emigranckim gronie. Naszym głównym celem jest pomoc takim obywatelom w odnalezieniu się w polskim społeczeństwie, w eliminowaniu wykluczenia społecznego, w zintegrowaniu się ze społecznością polską oraz innymi cudzoziemcami zamieszkującymi na terenie Włocławka. Sytuacja została znacznie pogorszona przez epidemie SARS-CoV-2 (COVID-19). Wielu cudzoziemców było pierwszymi ofiarami zwolnień w gospodarce. Brak znajomości języka przyczyniał się w znacznym stopniu do zagubienia cudzoziemców w nowej sytuacji. Pojawia się problem ze zrozumieniem wprowadzonego na czas epidemii ustawodawstwa specjalnego, trudności z dotarciem do specjalistycznej opieki medycznej oraz stygmatyzm społeczny.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, wspieranie integracji oraz aktywizacji cudzoziemców będzie realizowane poprzez: naukę języka polskiego organizowaną w grupach wiekowych, w tym naukę alfabetu oraz pisowni polskich liter, poszerzenie podstawowego zasobu leksykalnego, zdobycie elementarnych wiadomości z gramatyki języka polskiego; uczestnictwo w integracyjnych warsztatach poświęconych kulturze polskiej oraz regionowi Kujaw, na których uczestnicy będą mogli przedstawić także swoje pasje i zainteresowania; korzystanie z usług doradcy zawodowego, udzielającego porad w zakresie poszukiwania pracy, zmiany pracy, dokumentacji związanej z rozpoczęciem pracy, rodzajem umów, praw pracowniczych oraz pomocy w kontaktach pracodawca pracownik. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z nowymi ofertami pracy, które zostaną omówione, chętnym zostanie udzielona pomoc w zdobyciu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Stworzona zostanie również możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami zamieszkującymi obszar Włocławka a rodowitymi włocławianami. Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy oraz umiejętności przez beneficjentów, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym, chroniąc tym samym przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Projekt służy budzeniu aktywności społecznej cudzoziemców na gruncie lokalnym poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, możliwość skorzystania z bezpłatnych porad zawodowych. Uczestnicy, prezentując swoje pasje i zainteresowania, poznając ludzi z podobnymi problemami, budują swoje poczucie wartości, integrują się ze swoją nową ojczyzną, jej kulturą i tradycjami oraz językiem. Bez lęku podchodzą do zmiany pracy, wypełniania urzędowych dokumentów. Nabywają umiejętności i wiedzę niezbędną do zintegrowania się ze społeczeństwem i aktywnego udziału w życiu społecznym.

Więcej informacji: http://splendora.pl/spacerkiem-po-zdrowie/

 

3/G/2021/007

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Aktywizacja ruchowa i społeczna mieszkańców Włocławka

Dofinansowanie: 47.440,00 zł

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj.

zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z psychologiem, dietetykiem, podologiem, kosmetologiem i masażystą. Obok zabezpieczenia niezbędnych życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczne jest również zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która umożliwi osobie niepełnosprawnej usamodzielnienie się, opuszczenie kręgu beneficjentów pomocy społecznej, pozwoli na prawdziwe upodmiotowienie się.

Zakres tych zajęć będzie uwieńczony 2 spotkaniami wszystkich uczestników w ramach którego będzie możliwa wymiana opinii w zakresie w/w tematyki spotkań.

Poprzez realizacje projektu u uczestników projektu wzrośnie wiedza z zakresu dietetyki, psychologii, podologii, kosmetologii, pilatesu czy ogólnych ćwiczeń fizycznych.

Działania merytoryczne projektu to przede wszystkim podejście holistyczne, które ma na celu zbudować świadomość wśród uczestników na tematy związane z przyczynami bólu, stresu, lęku oraz jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać. Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (2 inicjatywy społeczne), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji.

Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/FunkcjoMasaz

 

 

3/G/2021/008

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Otwarci i aktywni społecznie mieszkańcy Włocławka

Dofinansowanie: 47.010,00 zł

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj. zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z psychologiem, dietetykiem, podologiem, kosmetologiem i masażystą.

Obok zabezpieczenia niezbędnych życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczne jest również zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która umożliwi osobie niepełnosprawnej usamodzielnienie się, opuszczenie kręgu beneficjentów pomocy społecznej, pozwoli na prawdziwe upodmiotowienie się. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Projekt będzie dotyczył aktywizacji ruchowej i społecznej mieszkańców Włocławka poprzez spotkania o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – pilastes, kosmetologii i podologii. Zakres tych zajęć będzie uwieńczony 2 spotkaniami wszystkich uczestników w ramach których będzie możliwa wymiana opinii w zakresie w/w tematyki spotkań.

Poprzez realizacje projektu u uczestników projektu wzrośnie wiedza z zakresu psychologii, dietetyki, podologii, kosmetologii, pilatesu czy ogólnych ćwiczeń fizycznych.

Działania merytoryczne projektu to przede wszystkim podejście holistyczne, które ma na celu zbudować świadomość wśród uczestników na tematy związane z przyczynami bólu, stresu, lęku oraz jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać. Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (2 inicjatywy społeczne), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji.

Celem jest powrót osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, do poprawy formy fizycznej i psychicznej, do zwiększenia wiedzy, wiary w swoje możliwości i do szerzenia zdrowego stylu życia i powrotu do swoich ulubionych zajęć, z uwzględnieniem swoich fizycznych i psychicznych ograniczeń (uczestnik projektu otrzyma m.in. tak ważne wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i dzięki temu będzie mógł spojrzeć na swoją niepełnosprawność z innej perspektywy).

Więcej informacji: https://www.facebook.com/FunkcjoMasaz

 

 

3/G/2021/009

Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

Tytuł: Aktywnością przeciw wykluczeniu!

Dofinansowanie: 47.101,00 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z ich otoczenia – mieszkańców miasta Włocławek w okresie od 01.07.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Dla uczestników projektu zaplanowano różnorodne tematycznie warsztaty grupowe tj. historyczne, z muzykoterapii, relaksacyjne, z poradnictwa psychologicznego, aktywizacji społecznej, artystyczne, prozdrowotne oraz przewidziano także indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób wykluczonych społecznie – kandydatów. Uczestnicy projektu będą korzystać z różnorodnych warsztatów, co pozwoli im podnieść swoją wiedzę, zapoznać się z problemami i punktem widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami życiowymi i społecznymi, co przyczyni się do podniesienia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców miasta Włocławek objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Poprzez udział w przewidzianych w projekcie działaniach uczestnicy będą mieli możliwość wyjścia z domu, przekroczenia swojej bezpiecznej strefy komfortu co przyczyni się do grupowej wymiany doświadczeń, a więc zwiększy ich integrację społeczną oraz wzmocni ich udział w działaniach podejmowanych przez ogół społeczności lokalnej.

Uczestnicy projektu (kandydaci wraz z otoczeniem) będą brali udział w działaniach o charakterze środowiskowym tj. wyjazd krajoznawczo – historyczny np. do Kłóbki, spacer uliczkami Włocławka (z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego) – poznanie zabytków Włocławka, wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej połączone z warsztatami praktycznymi, integracyjne wyjście do kawiarni na spotkanie z ciekawą personą, wyjście na basen, spektakl/koncert oraz integracyjny piknik/ognisko. Celem oferowanego wsparcia w ramach realizacji projektu będzie promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik integrujący, edukacyjny oraz motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Proponowane wsparcie będzie grupową formą aktywności obywatelskiej. Projekt będzie promował stosowanie i wprowadzanie w życie rozwiązań, które pozwolą włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców Włocławka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 ON oraz 5 os. z ich otoczenia mieszk.miasta W-ek w okresie 01.07.2021r.-30.11.2021r. Proj. zakłada kompleksowe wsparcie w ramach II modułów, które obejmują grupowe działania edukacyjne tj.warsztaty historyczne,z muzykoterapii, relaksacyjne, z aktywizacji społecznej, artystyczne, prozdrowotne, z poradnictwa psychologicznego i indywidualne konsultacje psychologiczne dla kandydatów oraz działania o charakterze środowiskowym tj. wyjazd krajoznawczo-historyczny, spacer uliczkami W-ka(uwzględnienie obszaru rewital.)-poznanie zabytków W-ka, wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej połączone z warsztatami praktycznymi,wyjście do kawiarni na spotkanie z ciekawą personą, wyjście na basen, spektakl/koncert, piknik/ognisko.

Więcej informacji: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykuly/123/projekt-aktywnoscia-przeciw-wykluczeniu