Komunikat IZ RPO WK-P na lata 2014-2020

KOMUNIKAT Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/KOMUNIKAT_IZ_RPO_WK-P_2014-2020  

Zasady funkcjonowania biura LGD

Szanowni Państwo W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przypominamy obowiązujące w biurze LGD Miasto Włocławek  zasady dot. bezpieczeństwa: korespondencję papierową należy składać wyłącznie w punkcie podawczym przy ul. Piekarskiej 6, gdzie będzie poddawana dezynfekcji. wszystkich, którzy muszą koniecznie osobiście Więcej…

Akademia Szkolna II

Od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pt. „Akademia Szkolna II” współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek, którego celem jest przeprowadzenie cyklu zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych, poszerzających ich wiedzę w wielu dziedzinach. PONIEDZIAŁEK: Więcej…

Ogłoszenie o naborze konkursowym na wsparcie świetlic środowiskowych

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych Więcej…

Ogłoszenie wyników naboru wniosków grantowych nr 3/G/2020 (działania wzajemnościowe, lider i animator, organizowanie społeczności lokalnej)

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 3/G/2020 w zakresie tematycznym Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług Więcej…