Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe, załącznika nr 35 oraz załącznika nr 37, w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17.W związku z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r. zmianie uległy zapisy Zasad udzielania wsparcia na projekty grantoweo raz załączniki nr 35 i 37 do Zasad.Powyższe zmiany obowiązują od dnia 28 sierpnia2019 r. Zmiany te nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Kategorie: Wpisy