E-konsultacje procedur i kryteriów wyboru operacji i grantobiorców

Drodzy Mieszkańcy Miasta Włocławek,

zapraszamy Was do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektów: procedur wyboru grantobiorców, kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów, które umożliwią LGD ogłoszenie naborów grantowych na poniższe cele:

Cel. 1. Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z obszaru objętego LSR,

Cel 2. Ochronę seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji,

Cel 3. Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR.

Uwagi do założeń procedur i kryteriów wyboru zgłaszać można na Karcie Konsultacji (załączonej poniżej wraz z dokumentacją) od 23.01.2024 r. do 02.02.2024 r. (włącznie):

  1. za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl
  2. dostępnej bezpośrednio w biurze LGD Miasto Włocławek (ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek);
  3. dostępnej podczas trzech miejskich spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Terminarz spotkań w artykule Spotkania Informacyjno-Konsultacyjne dla Mieszkańców Miasta Włocławek – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek (lgdwloclawek.pl)

Uwagi dostarczone po terminie lub w innej formie niż „Karta konsultacji” nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników Biura LGD Miasto Włocławek telefonicznie: 729 767 931 lub e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl

Kryteria, wg których Rada LGD będzie oceniała i wybierała projekty, a które poddajemy konsultacjom to:

1. Procedury wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD:

Przedsięwzięcie 1.1. Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w ramach edukacyjnych klubów młodzieżowych oraz wsparcie realizacji projektów edukacyjnych.

Przedsięwzięcie 1.2. Ochrona ginących zawodów i tradycji regionu przed zapomnieniem poprzez organizację warsztatów edukacyjnych.

Przedsięwzięcie 2.1. Działania wspierające tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora.

Przedsięwzięcie 3.1. Działania wspierające tworzenie i funkcjonowanie klubu rodziny.

Przedsięwzięcie 3.2. Podnoszenie wiedzy i świadomości dotyczącej przełamywania stereotypów, a także przemocy rówieśniczej związanej z płcią wśród osób zajmujących się edukacją oraz pracą z dziećmi i młodzieżą.

Przedsięwzięcie 3.3. Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy poprzez działania wspierające rozpoczęcie, utrzymanie lub powrót do zatrudnienia.

oraz

2. lokalne Kryteria wyboru operacji i grantobiorcóww ramach LSR

Przedsięwzięcie 1.1. Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w ramach edukacyjnych klubów młodzieżowych oraz wsparcie realizacji projektów edukacyjnych.

Przedsięwzięcie 1.2. Ochrona ginących zawodów i tradycji regionu przed zapomnieniem poprzez organizację warsztatów edukacyjnych.

Przedsięwzięcie 2.1. Działania wspierające tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora.

Przedsięwzięcie 3.1. Działania wspierające tworzenie i funkcjonowanie klubu rodziny.

Przedsięwzięcie 3.2. Podnoszenie wiedzy i świadomości dotyczącej przełamywania stereotypów, a także przemocy rówieśniczej związanej z płcią wśród osób zajmujących się edukacją oraz pracą z dziećmi i młodzieżą.

Przedsięwzięcie 3.3. Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy poprzez działania wspierające rozpoczęcie, utrzymanie lub powrót do zatrudnienia.

wraz z Procedurami ustalania i zmiany kryteriów.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, itd.), społecznych liderów (m.in. Radnych), pracowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, animatorów życia kulturalnego i społecznego, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, osobami w wieku senioralnym, reprezentantów szkół, parafii, domów pomocy społecznej i opieki dziennej z obszaru LSR, tj. Miasta Włocławek itd.

Uwagi zgłoszone do procedur i kryteriów wyboru zostaną przeanalizowane przez Zespół Roboczy składający się z członków Rady, członków Zarządu i pracowników Biura LGD, a ostateczne wersje dokumentów (po społecznych konsultacjach) zostaną przedłożone do zatwierdzenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz wyrażone opinie.
Stowarzyszenie LGD Miasto Włocławek

Fundusze unijne, którymi dysponuje Stowarzyszenie LGD Miasto Włocławek pozyskane dzięki przychylności Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Umowy O Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność podpisanej w dniu 12.12.2023 r.