Informacja Stowarzyszenia WŁOF

Miło Nam poinformować, iż uruchomiona została strona internetowa Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka:  http://www.wlof.wloclawek.eu

Zapraszamy do śledzenia zamieszczanych tam aktualności.

————————————————————–

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem 15 jednostek samorządu terytorialnego działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień uchwalonego Statutu.

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka tworzą: Gmina Miasto Włocławek, Powiat Włocławski, Gmina Miasto Kowal, Gmina Baruchowo, Gmina Boniewo, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Miasto i Gmina Chodecz, Gmina Fabianki, Gmina Izbica Kujawska, Gmina Kowal, Gmina Lubanie, Gmina Lubień Kujawski, Gmina Lubraniec, Gmina Włocławek.

Kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia – założenia ogólne

 1. Wzmocnienie powiązań i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.
 2. Wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych dla całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania.
 3. Przygotowanie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka i planów działań.
 4. Inicjowanie i koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.
 5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.
 6. Współdziałanie w celu efektywnego i racjonalnego wykorzystania środków finansowych w ramach instrumentów Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 7. Inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach środków, o których mowa w pkt. 3 i 5.
 8. Koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych finansowanych ze środków, o których mowa w pkt. 3 i 5.
 9. Upowszechnianie idei samorządności terytorialnej oraz wspieranie jej rozwoju.
 10. Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia.
 11. Wykonywanie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych.