Interpretacja kryterium A.6

Poniżej przedstawiamy interpretację kryterium zgodności z LSR – kryterium A.6 „Czy wnioskodawca złożył nie więcej wniosków o dofinansowanie niż liczba możliwych do złożenia wniosków wskazana w ogłoszeniu o naborze (niezależnie czy w roli lidera czy partnera, przy czym w przypadku projektów objętych grantem nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie)”:

Kryterium oznacza, że w ramach naborów 1/G/2021, 2/G/2021, 3/G/2021 jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o powierzenie grantu, może wystąpić maksymalnie 2 razy.

W przypadku wnioskodawcy, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. W przypadku wnioskodawcy, którego jednostki/oddziały terenowe nie posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach niniejszego naboru, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego naboru, w imieniu tej jednostki.

UWAGA:

Złożenie wniosku o powierzenie grantu przez jednostkę/oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we wniosku o powierzenie grantu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o powierzenie grantu.

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o powierzenie grantu złożonych w odpowiedzi na nabór.