Komunikat IZ RPO WK-P na lata 2014-2020

KOMUNIKAT Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/KOMUNIKAT_IZ_RPO_WK-P_2014-2020