Ogłoszenie o naborze konkursowym na wsparcie świetlic środowiskowych

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR:

– Numer konkursu LGD: 3/K/2020

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące działań  na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Termin naboru wniosków: od 08.10.2020 do 23.10.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https//generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Miasto Włocławek (decyduje data wpływu do biura LGD): ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek, złożyć w terminie naboru w godzinach pracy biura LGD, tj. od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00.

Więcej informacji:

Świetlice środowiskowe 2 – konkurs 3/K/2020