Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady LGD

W związku z wniesieniem do biura LGD odwołań od decyzji Rady w sprawie wniosków nr 5/G/2021/011 pt. „Aktywizacja mieszkańców miasta Włocławek poprzez edukację i zajęcia terapeutyczne”, Wnioskodawca: Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska oraz 5/G/2021/012 pt. „Zajęcia terapeutyczne i warsztatowe aktywizujące mieszkańców miasta Włocławek”, Wnioskodawca: Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska dot. naboru wniosków nr 5/G/2021 – działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora społeczności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w dniu 16.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD.

Po zapoznaniu z treścią wniesionego odwołania oraz po przeprowadzeniu procesu weryfikacji wyników oceny projektu Rada Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek rozpatrzyła odwołanie negatywnie.

Podjęte decyzje nie powodują zmian w ostatecznej liście projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do realizacji.

Informacja zostaje upubliczniona za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.