Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady LGD

W związku z wniesieniem do biura LGD odwołań od decyzji Rady w sprawie wniosków nr 2/G/2022/012 pt. „Kujawska kultura i tradycje – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę miasta Włocławek”, Wnioskodawca: Firma Handlowo-Usługowa Splendora oraz 2/G/2022/013 pt. „Razem możemy więcej – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę miasta Włocławek”, Wnioskodawca: Firma Handlowo-Usługowa Splendoraa dot. naboru wniosków nr 2/G/2022 – działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora społeczności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej; w dniu 01.06.2022 podjęto decyzje w ww. sprawach.

Po zapoznaniu z treścią wniesionego odwołania oraz po przeprowadzeniu procesu weryfikacji wyników oceny projektu Rada Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek rozpatrzyła odwołanie negatywnie.

Podjęte decyzje nie powodują zmian w ostatecznej liście projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do realizacji.

Informacja zostaje upubliczniona za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD