Spotkania Informacyjno-Konsultacyjne dla Mieszkańców Miasta Włocławek

Gmina Miasto Włocławek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Włocławek (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze miasta Włocławek) na spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Spotkania otwarte dotyczyć będą prezentacji szczegółów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Miasta Włocławek na lata 2023-2029 (LSR), której celami są: Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z obszaru objętego LSR, Ochrona seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji oraz Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR.

W trakcie spotkań w części I LGD:

– przedstawi roczny harmonogram ogłaszania konkursów,
– poinformuje o zasadach ich przeprowadzenia,
– zgromadzi informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców miasta Włocławek, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci projektów współfinansowanych w ramach LSR.

Ponadto wszystkie spotkania w części II służyć będą konsultacjom:

– procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR (w tym operacji własnych),
– procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji,
– procedur wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, chęć uczestnictwa w danym spotkaniu należy zgłosić pod numerem telefonu: 729-767-931 lub na adres e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe miejsca i terminy spotkań:

obszar MIASTO WŁOCŁAWEK
miejsce spotkania Urząd Miast Włocławek

ul. Zielony Rynek 13/11

87-800 Włocławek

budynek B

sala 4

termin spotkania 31.01.2024 r. 01.02.2024 r. 02.02.2024 r.
początek godz. 11:00

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w mieście Włocławek są elementem kampanii informacyjno-promocyjnej na temat głównych założeń LSR i działalności LGD.