Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne dla Mieszkańców Miasta Włocławek – podsumowanie

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dnia 12.12.2023 r. podpisała Umowę O Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z Zarządem Województwa i jest w trakcie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność dla obszaru miasta Włocławek na lata 2023-2029.

W związku z tym dnia 26.02.2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 zorganizowaliśmy na Sali Konferencyjnej we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12A otwarte Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami miasta Włocławek.

Spotkanie prowadzili pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek.

Podczas spotkania wprowadziliśmy mieszkańców w działalność LGD i w jej rolę w życiu lokalnej społeczności, omówiliśmy obszary wsparcia w perspektywie finansowania unii europejskiej na lata 2021-2027, skonsultowaliśmy najważniejsze dokumenty, takie jak: Procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów), Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, przedstawiliśmy roczny harmonogram ogłaszania konkursów i poinformowaliśmy o zasadach ich przeprowadzenia, zgromadziliśmy informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców miasta Włocławek, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci projektów współfinansowanych w ramach LSR.

Łącznie w Spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym wzięły udział 32 osoby.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze a dyskusjom nie było końca, dziękujemy za zainteresowanie i za uczestnictwo w wydarzeniu.