4/G/2019 – Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dn. 8 lipca 2019 r.

Załączniki