Zaproszenie na Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne – luty 2024 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Włocławek (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze miasta Włocławek) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Spotkanie otwarte dotyczyć będą prezentacji szczegółów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Miasta Włocławek na lata 2023-2029 (LSR), której celami są: Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z obszaru objętego LSR, Ochrona seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji oraz Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR.

W trakcie spotkań w części I LGD:

– przedstawi roczny harmonogram ogłaszania konkursów,
– poinformuje o zasadach ich przeprowadzenia,
– zgromadzi informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców miasta Włocławek, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci projektów współfinansowanych w ramach LSR.

Ponadto wszystkie spotkania w części II służyć będą konsultacjom:

– procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
– procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji,
– procedur wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, chęć uczestnictwa w danym spotkaniu należy zgłosić pod numerem telefonu: 729-767-931 lub na adres e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe miejsca i terminy spotkań:

obszar MIASTO WŁOCŁAWEK
miejsce spotkania Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Żabia 12 A

87-800 Włocławek

sala konferencyjna

termin spotkania 26.02.2024 r.
początek godz. 14:00

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w mieście Włocławek są elementem kampanii informacyjno-promocyjnej na temat głównych założeń LSR i działalności LGD.

Załączniki