Ogłoszenie o naborze 1/G/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/G/2021

Typ projektu (SzOOP): TYP 1.

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. a) Kluby samopomocy

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Przedsięwzięcie: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku.

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin, od którego można składać wnioski –  15.04.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 06.05.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2021 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 6, w godzinach pracy Biura LGD, tj. poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o dofinansowanie dostępnym na stronie http://www.lgdwloclawek.pl/nabory , następnie wersję papierową wniosku o dofinansowanie, wygenerowaną z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisaną przez osoby uprawnione wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie wydruku, w terminie naboru w biurze LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek.

Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku o dofinansowanie to należy wpisać: „nie dotyczy” lub „-”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie (pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz załączyć zeskanowany dokument w formacie pdf do wniosku w wersji elektronicznej).

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i

instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej może być dostarczony:

– osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone podpisem i datą),

– drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do Biura LGD.  Niezłożenie wersji papierowej skutkuje odrzuceniem wniosku.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

–  kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Wysokość minimalna grantu wynosi 20 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

 1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,
 2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,
 3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Wezwanie:

 1. zawiera informację dla wnioskodawcy co należy uzupełnić wraz z uzasadnieniem,
 2. powinno być wysłane niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji wstępnej wniosku i w formie pisemnej,
 3. może być skierowane za pomocą:
 1. nadania (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) lub
 2. szybkich dostępnych środków komunikacji, tj. poczta elektroniczna.

Wymagana jest zwrotna informacja o odebraniu wezwania.

Wnioskodawca po otrzymaniu wezwania składa, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, w formie odrębnego pisma, wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje protest.

Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień wydłuża 45-dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny i wyboru projektu o 7 dni.

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdwloclawek.pl zakładka NABORY) i w Biurze LGD.

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek czynnego od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub na e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w Biurze LGD – Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.

XI. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach realizowanego projektu objętego grantem, należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu:

 1. Liczba osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie

Wskaźnik  rezultatu:

 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu