Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka II

Cel projektu: tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 20 mieszkańców Miasta Włocławka (14 kobiet, 6 mężczyzn), objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.08.2020 r.
Uczestnicy projektu: 20 osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkujące Miasto Włocławek, w tym: 14 kobiet i 6 mężczyzn.;
Zakres wsparcia:

a) Określenie ścieżki reintegracji przy udziale psychologa i doradcy zawodowego (2 godz./osoba);

b) Aktywizacja społeczna

– Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych ( 2 grupy 10osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień);

c) Aktywizacja zawodowa poprzez

– Warsztaty doradztwa zawodowego (2 grupy 10-osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień ),
– Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (2 godz. / osoba),
– Pośrednictwo pracy (4 godz. / osoba),
– Szkolenia zawodowe (60 godz.);
– Staże zawodowe (3 m-ce).
Działania towarzyszące:  bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. Termin realizacji od 01 marca 2020 do 30 października 2020.