??? Rola diety i samoregulacji jako podstawa do aktywizacji społecznej mieszkańców Włocławka

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/010
Beneficjent:
Figuranka Anna Wojciechowska
Dofinansowanie:
49997,79
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt przewiduje realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj. warsztaty z psychologiem, konsultacje indywidualne z psychologiem, warsztaty z dietetykiem, konsultacje indywidualne z dietetykiem.
Zakres tych zajęć będzie uwieńczony 1 spotkaniem wszystkich uczestników (inicjatywa społeczna) w ramach którego będzie możliwa wymiana opinii w zakresie w/w tematyki spotkań.

Projekt będzie dotyczył aktywizacji społecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne oraz psychologiczne, a także konsultacje indywidualne z dietetykiem oraz z psychologiem. Będzie on skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem oraz osób z ich otoczenia z miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia. Projekt skierowany jest do wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem z dodatkowym punktowaniem osób niepełnosprawnych i przełoży się na poprawę jakości życia uczestników projektu. Im lepsza świadomość żywieniowa uczestników, a także przy tym lepsze zdrowie (również przy określonych jednostkach chorobowych) oraz ich forma psychiczna, tym większa otwartość na nowe cele, chęć zmiany, a także większa ochota na aktywność społeczną i zawodową.
Projekt przyczynia się do rozwoju lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Projekt polega na promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem.
Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez indywidualne, pełne troski i zrozumienia a nade wszystko potrzeb uczestników, tj. konsultacje indywidualne z dietetykiem i psychologiem (w sumie 240 godzin, po 20 konsultacji na osobę przez 4 mce – w tym 12 z dietetykiem i 8 z psychologiem), warsztaty psychologiczne (4 warsztaty po 2 godziny każdy) poszerzające wiedzę psychologiczną, mechanizmy zachodzące w społeczeństwie, w grupie, warsztaty z dietetykiem (12 warsztatów po 3 godziny każdy) przyczyniające się do zwiększenia świadomości zdrowego odżywiania oraz doświadczenia, że można
jeść zdrowo, szybko i smacznie również w przypadku długotrwałego leczenia lub ciągłej rehabilitacji. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną, wykluczoną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.


Galerie zdjęć

No items found