Spacerkiem po zdrowie – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców GM Włocławek

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2021/006
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
50.000,00 zł

Szczegółowy opis

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 15 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na aktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne do integracji społecznej oraz biegłość posługiwania się językiem polskim.

Projekt ma na celu zintegrować społeczność osób przyjeżdżających do Polski w celu emigracyjno-zarobkowym, które zamieszkują na terenie miasta Włocławka.

Z analizy wypełnionych ankiet wynika, że głównym problemem cudzoziemców jest brak znajomości języka polskiego. Nie znają również polskich przepisów administracyjnych. Nie potrafią zintegrować się z otoczeniem, rozwijać się pod względem zawodowym i edukacyjnym, coraz bardziej zamykają się w swoim emigranckim gronie. Naszym głównym celem jest pomoc takim obywatelom w odnalezieniu się w polskim społeczeństwie, w eliminowaniu wykluczenia społecznego, w zintegrowaniu się ze społecznością polską oraz innymi cudzoziemcami zamieszkującymi na terenie Włocławka. Sytuacja została znacznie pogorszona przez epidemie SARS-CoV-2 (COVID-19). Wielu cudzoziemców było pierwszymi ofiarami zwolnień w gospodarce. Brak znajomości języka przyczyniał się w znacznym stopniu do zagubienia cudzoziemców w nowej sytuacji. Pojawia się problem ze zrozumieniem wprowadzonego na czas epidemii ustawodawstwa specjalnego, trudności z dotarciem do specjalistycznej opieki medycznej oraz stygmatyzm społeczny.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, wspieranie integracji oraz aktywizacji cudzoziemców będzie realizowane poprzez: naukę języka polskiego organizowaną w grupach wiekowych, w tym naukę alfabetu oraz pisowni polskich liter, poszerzenie podstawowego zasobu leksykalnego, zdobycie elementarnych wiadomości z gramatyki języka polskiego; uczestnictwo w integracyjnych warsztatach poświęconych kulturze polskiej oraz regionowi Kujaw, na których uczestnicy będą mogli przedstawić także swoje pasje i zainteresowania; korzystanie z usług doradcy zawodowego, udzielającego porad w zakresie poszukiwania pracy, zmiany pracy, dokumentacji związanej z rozpoczęciem pracy, rodzajem umów, praw pracowniczych oraz pomocy w kontaktach pracodawca pracownik. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z nowymi ofertami pracy, które zostaną omówione, chętnym zostanie udzielona pomoc w zdobyciu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Stworzona zostanie również możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami zamieszkującymi obszar Włocławka a rodowitymi włocławianami. Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy oraz umiejętności przez beneficjentów, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym, chroniąc tym samym przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Projekt służy budzeniu aktywności społecznej cudzoziemców na gruncie lokalnym poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, możliwość skorzystania z bezpłatnych porad zawodowych. Uczestnicy, prezentując swoje pasje i zainteresowania, poznając ludzi z podobnymi problemami, budują swoje poczucie wartości, integrują się ze swoją nową ojczyzną, jej kulturą i tradycjami oraz językiem. Bez lęku podchodzą do zmiany pracy, wypełniania urzędowych dokumentów. Nabywają umiejętności i wiedzę niezbędną do zintegrowania się ze społeczeństwem i aktywnego udziału w życiu społecznym.


Galerie zdjęć

No items found