Projekt KBiA I

 

Nazwa projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek”

Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji

Miejsce realizacji projektu – miasto Włocławek

LGD Miasto Włocławek otrzymało dofinansowanie w wysokości: 290 385,90 zł, wkład własny wynosi: 15 360,10 zł, całkowita wartość projektu: 305 746,00 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0006/16.

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez wsparcie na rzecz kosztów bieżących funkcjonowania Stowarzyszenia, doskonalenie umiejętności osób uczestniczących w realizacji LSR, a także wsparcie procesu animacji związanej z realizacją LSR dzięki prowadzeniu przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania LSR i obejmują następujące koszty: koszty personelu, koszty szkoleń rady decyzyjnej i zarządu stowarzyszenia, stałe koszty prowadzenia biura itp.

Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Ma na celu upowszechnianie idei LSR wśród szerokiego grona odbiorców, wspieranie lokalnych liderów, organizacji pozarządowych. W jego zakresie przewidziano realizację takich działań jak min. przeprowadzenie akcji informacyjnej w lokalnych mediach, organizację konferencji, szkolenia skierowane do lokalnych liderów a także grup docelowych, oraz innych działań, których celem będzie wspieranie i integrowanie potencjalnych beneficjentów projektów. Wnioskodawca zakłada, że spotkania informujące o założeniach LSR będą realizowane również poza biurem LGD.

Grupę docelową stanowi 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób.

Kwota przeznaczona na wsparcie kosztów bieżących: 144 426,00 zł.
Kwota przeznaczona na wsparcie działań animacyjnych: 161 320,00 zł.