Klauzula informacyjna RODO dla członków Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, z siedzibą: ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek. Kontakt: tel. +48 729 767 931.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego funkcję pełni Paweł Modrzejewski: inspektor@kiodo.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, realizacji stosunku członkostwa, działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w związku z obowiązkami prawnymi, ciążącymi na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO, jakimi są w szczególności: realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości w związku z koniecznością ewidencjonowania wpływu składek członkowskich oraz wymogami ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności w zakresie nabycia członkostwa w stowarzyszeniu, wykonywania praw i obowiązków członka stowarzyszenia. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z twoim członkostwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególnych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez stowarzyszenie, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa- tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firmy hostingowe, kurierskie). Odbiorcą danych w poszczególnych przypadkach mogą być również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i inne instytucje udzielające dotacji na projekty realizowane przez LGD.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa, a po jego upływie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto mogą być przetwarzane dla celów realizacji przez stowarzyszenia obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotu finansującego realizację np. określonego projektu oraz z uwzględnieniem obowiązków archiwizacyjnych.
 6. Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Ci: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Członkostwo jest dobrowolne. Podanie danych w przypadku deklaracji członkostwa jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (np. dodatkowe dane do kontaktu), przysługuje Ci prawo jej wycofania w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.
 11. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich.