Projekt KBiA II

 

Nazwa projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek II”

Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji

Miejsce realizacji projektu – miasto Włocławek

LGD Miasto Włocławek otrzymało dofinansowanie w wysokości: 810.051,20 zł, wkład własny wynosi: 42.634,28 zł, całkowita wartość projektu: 852.685,48 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0007/19.

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2023 r.

Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez wsparcie na rzecz kosztów bieżących funkcjonowania Stowarzyszenia, doskonalenie umiejętności osób uczestniczących w realizacji LSR, a także wsparcie procesu animacji związanej z realizacją LSR dzięki prowadzeniu przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania LSR i obejmują następujące koszty: koszty personelu, koszty szkoleń rady, zarządu i pracowników biura stowarzyszenia, stałe koszty prowadzenia biura itp.

Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Ma na celu upowszechnianie idei Strategii wśród szerokiego grona odbiorców, wspieranie lokalnych liderów i organizacji pozarządowych.

W jego zakresie przewidziano realizację takich działań jak min. szkolenia skierowane do lokalnych liderów i organizacji pozarządowych. Wnioskodawca zakłada, że spotkania informujące o założeniach LSR będą realizowane również poza biurem LGD (wykorzystanie mobilnego punktu informacyjnego). Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR.

Kwota przeznaczona na wsparcie kosztów bieżących: 631 785,48 zł.

Kwota przeznaczona na wsparcie działań animacyjnych: 220 900,00 zł