Granty realizowane – 2019/2020

Projekty grantowe

Numer grantu:
2/G/2019/001
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika
Dofinansowanie:
38.842,75 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Śródmieście dla 30 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Śródmieście będzie przygotowanie młodzieży do dorosłe …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/003
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Sienkiewicza
Dofinansowanie:
30.995,00 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Małe Południe dla 15 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Małe Południe jest stworzenie miejsca dla dzieci i …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Wojska Polskiego
Dofinansowanie:
41.677,55 zł zł
O projekcie:

Projekt „Popołudnie z „10” jest adresowany do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (60 osób: K30/ M30) w tym również 15 rodziców z rodzin wykluczonych społecznie (udział w warsztatach związanych z projekt …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/005
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
Dofinansowanie:
41.243,42 zł zł
O projekcie:

Odbiorcami wsparcia będzie 24 dzieci w wieku 7-11 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 24 osoby z ich otoczenia. Projekt będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2020 do 27 listopada 2020r. Zajęcia prowadzone w ramach projektu będą …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/006
Beneficjent:
Centrum Kultury „Browar B”
Dofinansowanie:
40.365,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest stworzenie klubu młodzieżowego „Przystań Piwnica” dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, w tym młodz …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/007
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dofinansowanie:
39.841,00 zł zł
O projekcie:

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych w Klubie Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku jest aktywizacja społeczna niwelująca wykluczenie społeczne poprzez wsparcie procesu edukacyjnego i rozwój zdolności interpersonalnych. Klub młodzieżowy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/008
Beneficjent:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Dofinansowanie:
40.502,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 12 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Cel osiągnięty zostanie do sierpnia 2020. Przewidziane w projekcie działania obejmują prowadzenie klubu młodzie …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/009
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej
Dofinansowanie:
37.670,00 zł zł
O projekcie:

Projekt Klub Świetlik realizowany będzie w formie Klubu Młodzieżowego, w którym będą prowadzone zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne min. edukacji artystyczno – terapeutycznej: arteterapii z sensoterapią, muzykoterapii, gry i zabawy oraz zajęcia rozwijając …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2019/001
Beneficjent:
Centro Plus Andrzej Rafalski
Dofinansowanie:
149.977,26 zł zł
O projekcie:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej z obszaru Miasta Włocławek. Głównym celem jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie akty …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2019/002
Beneficjent:
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc
Dofinansowanie:
158.685,20 zł zł
O projekcie:

Cel projektu: tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 20 mieszkańców Miasta Włocławka (14 kobiet, 6 mężczyzn), objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowis …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2019/004
Beneficjent:
OLIVIO Sp. z .o.o.
Dofinansowanie:
135.560,00 zł zł
O projekcie:

Cel główny to aktywizacja społeczno-zawodowa 12 mieszkańców Włocławka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie do marca 2021. Planowane działania stanowią podstawę do włączenia społecznego mieszkańców miasta Włocławek, które odbędzi …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2019/002
Beneficjent:
Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
43.983,00 zł zł
O projekcie:

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 20 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu d …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2019/003
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
47.239,51 zł zł
O projekcie:

Wsparciem zostaną objętych 48 mieszkańców miasta Włocławka z rodzin zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem wykluczenia społecznego, zwłaszcza osoby i rodziny uzależnione i współuzależnione. Dzięki realizowanym w ramach projektu działaniom osoby objęte proj …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2019/004
Beneficjent:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
Dofinansowanie:
48.250,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest aktywne włączenie w życie społeczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zmotywowanie do wyjścia z domu i pokazanie swoich umiejętności. Projekt zakłada organizację różnego rodzaju aktywności, którego beneficjentami będą ONI, ich …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2019/005
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
35.457,80 zł zł
O projekcie:

Celem projektu będzie zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób niepełnosprawnych oraz 8 osób z ich otoczenia w okresie od 3 …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2019/001
Beneficjent:
Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Dofinansowanie:
49.920,80 zł zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu aktywności mieszkańców Miasta Włocławka w obszarze gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Zostanie on osiągnięty w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, poprzez realizacje t …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2019/002
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Zaplanowane w projekcie działania mają za zadanie upowszechnienie idei ekonomii społecznej na obszarze miasta Włocławek, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentację dotychcz …

Szczegóły
Więcej o projekcie:

Projekty pilotażowe

Dla wybranego naboru nie było realizowanych projektów