Aktywni we Włocławku

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2019/004
Beneficjent:
OLIVIO Sp. z .o.o.
Dofinansowanie:
135.560,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Cel główny to aktywizacja społeczno-zawodowa 12 mieszkańców Włocławka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie do marca 2021. Planowane działania stanowią podstawę do włączenia społecznego mieszkańców miasta Włocławek, które odbędzie się poprzez aktywizację społeczno-zawodową. Poprzez aktywizację społeczną rozumiane jest specjalistyczne wsparcie (psycholog oraz inni specjaliści, warsztaty umiejętności społecznych), poprzez aktywizację zawodową rozumiane jest wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologa pracy, udział w Centrum Oceny (Development Centre – innowacyjne podejście do aktywizacji zawodowej) szkolenia zawodowe, warsztat umiejętności zawodowych oraz staże u pracodawców.

Beneficjent zrezygnował z przyznanego grantu.


Galerie zdjęć

No items found