Nabory wniosków 2020 rok

Nabory realizowane w roku 2020:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  1. a) Kluby samopomocy

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.:

  1. usług wzajemnościowych, samopomocowych
  2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
  3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej