Partnerstwo – od czego zacząć

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2019/002
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek
Dofinansowanie:
50.000,00
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Zaplanowane w projekcie działania mają za zadanie upowszechnienie idei ekonomii społecznej na obszarze miasta Włocławek, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentację dotychczasowych usług oraz produktów wypracowanych przez włocławskie podmioty ekonomii społecznej. Projekt ma przyczynić się do inicjowania współpracy pomiędzy JST, PES i przedsiębiorcami dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Planowane w ramach realizacji projektu działania to 6 warsztatów, 25 spotkań indywidualnych z szeroko rozumianego poradnictwa, w tym prawnego, wizyta studyjna, konferencja oraz opracowanie diagnozy w formie raportu posłużą upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej jako możliwego rozwiązania wpływającego na zmianę sytuacji społeczno-zawodowej przedstawicieli grup defaworyzowanych. Planowane warsztaty, wyjazd studyjny czy indywidualne spotkania służą przybliżeniu idei tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw społecznych oraz zdiagnozowania barier i potencjałów w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej we Włocławku. Przewidziano także wsparcie w nawiązywaniu współpracy, w tym w formule partnerstw z podmiotami sektora PES, publicznego i podmiotami sektora gospodarczego. Planowane działania bazować będą na współdziałaniu z lokalnym OWESem. Termin realizacji od 01 lutego 2020 do 30 września 2020.


Galerie zdjęć

No items found