Klub Świetlik

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/009
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej
Dofinansowanie:
37.670,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt Klub Świetlik realizowany będzie w formie Klubu Młodzieżowego, w którym będą prowadzone zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne min. edukacji artystyczno – terapeutycznej: arteterapii z sensoterapią, muzykoterapii, gry i zabawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania filmowe i teatralne, w ramach których min. będą prezentowane rówieśnikom bardzo ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki min. w szkole oraz w drodze do i ze szkoły. Dzięki korelacji tematycznej na zajęciach artystycznych, teatralnych, uczniowie będą przezwyciężać trudności szkolne, utrwalać sobie wiedzę np. podstawowe zasady poruszania się po ulicy. Grupa 20 niepełnosprawnych uczestników objęta projektem zdobędzie umiejętności poznawcze ale również będzie rozwijała swoje talenty, pasje i zainteresowania, co przyczyni się do wzmocnienia kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Ponadto zajęcia, w których będzie brała udział grupa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, będą miały charakter terapeutyczny, usprawniający zaburzone funkcje, a jednocześnie rozwijające artystyczne umiejętności i postrzeganie otaczającego świata, utrwalające podstawowe zasady społeczne. Podczas gier i zabaw tematycznych będą rozwijane logiczne myślenie, spostrzegawczość, ale również rozwijane zaburzone sfery. Gry będą tak dobrane aby rozwijały myślenie, spostrzegawczość i min. nawiązywały do podstawowych zasad bezpieczeństwa np. ruch drogowy. Sposób rozumienia i postrzegania otaczającego świata pozwoli grupie na aktywne włączenie się w rozumienie rzeczywistości, przyczyni się do rozwoju i włączenia się w kategoriach: społecznych, psychologicznych i ekonomicznych. Podniesie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym będzie wsparte warsztatami z psychologiem, który doradzi, pomoże uczniom z niepełnosprawnościami w przełamywaniu barier nieśmiałości, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, w odkrywaniu talentów ale również pomoże zrozumieć zagrożenia, które występują wokół np. w codziennym przemieszczaniu się do szkoły. Realizacja działań wpłynie również na podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. Grupa w klubie będzie się wzajemnie wspierać. Starsi uczniowie będą wpierać i pomagać młodszym uczestnikom, pełniąc rolę coacha. Realizacja przez uczestników wsparcia i coachingu rówieśniczego przyczyni się do podniesienia wiedzy a także da poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich jak i wsparcie w komunikacji społecznej i podniesie efektywność społeczną. Termin realizacji od 01 stycznia 2020 do 19 grudnia 2020.


Galerie zdjęć

No items found