Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/005
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
Dofinansowanie:
41.243,42 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Odbiorcami wsparcia będzie 24 dzieci w wieku 7-11 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 24 osoby z ich otoczenia.
Projekt będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2020 do 27 listopada 2020r. Zajęcia prowadzone w ramach projektu będą wspierać proces edukacyjny i pomagać w przezwyciężaniu trudności, odkrywaniu potencjału u uczniów. Przyczynią się również do integracji ze środowiskiem lokalnym. Umożliwią również rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.
Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości obcowania ze sztuką, instytucjami kulturalnymi w mieście. Istotnym założeniem projektu jest włączenie jego uczestników w akcje organizowane dla mieszkańców Włocławka. Uczestnicy mają czerpać radość z własnej działalności i prezentacji swoich dokonań. Poprzez działania zaplanowane w projekcie mają uczyć się wykorzystywać czas wolny w sposób kreatywny i aktywny. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności, głównie społeczne i komunikacyjne, takie jak zadawanie pytań, zbieranie informacji, umiejętności dostrzegania, formułowania, znajdowania przyczyny, analizy i rozwiązywania problemów, umiejętność wytyczania sobie celów, umiejętność planowania i podejmowania decyzji, dzielenia się zdobytą wiedzą, współpracy w grupie. Kolejnym celem projektu jest rozbudzenie postawy poznawczej wobec świata zewnętrznego. Udział w projekcie ma przygotować uczestników do późniejszego kreatywnego życia w mieście. Udział w zajęciach wzmocni poczucie własnej wartości, pozwoli na rozwój talentów i zainteresowań.


Galerie zdjęć

No items found