Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2019/002
Beneficjent:
Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
43.983,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 20 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem.
Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne do integracji społecznej oraz biegłość posługiwania się językiem polskim.
Projekt ma na celu zintegrować społeczność osób przyjeżdżających do Polski w celu emigracyjno -zarobkowym, które zamieszkują na terenie miasta Włocławka.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, wspieranie integracji oraz aktywizacji cudzoziemców będzie realizowane poprzez: naukę języka polskiego organizowaną w grupach wiekowych, w tym naukę alfabetu oraz pisowni polskich liter, poszerzenie podstawowego zasobu leksykalnego, zdobycie elementarnych wiadomości z gramatyki języka polskiego; uczestnictwo w integracyjnych warsztatach poświęconych kulturze polskiej oraz regionowi Kujaw, na których uczestnicy będą mogli przedstawić także swoje pasje i zainteresowania; korzystanie z usług doradcy zawodowego, udzielającego porad w zakresie poszukiwania pracy, zmiany pracy, dokumentacji związanej z rozpoczęciem pracy, rodzajem umów, praw pracowniczych oraz pomocy w kontaktach pracodawca – pracownik. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z nowymi ofertami pracy, które zostaną omówione, chętnym zostanie udzielona pomoc w zdobyciu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Stworzona zostanie również możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami zamieszkującymi obszar Gminy Miasto Włocławek a rodowitymi włocławianami.
Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy oraz umiejętności przez beneficjentów, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym, chroniąc tym samym przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Termin realizacji od 30 marca 2020 do 31 grudnia 2020.


Galerie zdjęć

No items found