Nabór 1/G/2022

Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe;