Czekamy na ogłoszenie naboru!

Pytacie Państwo kiedy ruszą nasze pierwsze nabory na realizację wniosków grantowych ?
Jest to ściśle związane z tym, kiedy my jako LGD będziemy mogli wnioskować o fundusze na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Miasta Włocławek na lata 2021-2027.
Niestety po raz kolejny otrzymaliśmy informację, że w związku z przedłużającymi się na poziomie Podkomitetu ds. RLKS pracami nad procedurą wyboru projektów grantowych oraz trwającym procesem opiniowania przez Instytucję Audytową opracowanej przez Instytucję Zarządzającą Metodyki rozliczania kosztów zarządzania i animacji w instrumencie RLKS (EFS+) dla LGD miejskich, nastąpi przesunięcie zaplanowanych na 6 i 7 marca 2024 r. naborów w ramach instrumentu RLKS.
Uruchomienie naborów na realizację naszych działań zostało przesunięte na 29 kwietnia br.