Warsztat Refleksyjny 2024 – kończący poprzednią perspektywę finansowania UE – podsumowanie

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w dniu 26.02.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się pięciogodzinny „Warsztat Refleksyjny” prowadzony przez pracowników Biura LGD – Panią Anitę Górecką i Panią Małgorzatę Mirecką.

Warsztat Refleksyjny zorganizowany został dla Członków Stowarzyszenia LGD, w tym Organów LGD, tj. Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej oraz dla Wnioskodawców i Beneficjentów oraz Partnerów LGD a także dla Mieszkańców zainteresowanych działalnością LGD Miasto Włocławek.

W czasie spotkania omówiliśmy realizację finansową i rzeczową zakończonej Lokalnej Strategii Rozwoju (wszystkie osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowanie LGD i Biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i Organów LGD) oraz sytuację społeczno-gospodarczą obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Przedmiotem spotkania była dyskusja wokół poniższych tematów, zawartych w Ankiecie na warsztat refleksyjny:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Łącznie do LGD spłynęło 36 Ankiet na warsztat refleksyjny.

W trakcie spotkania z uczestnikami wywiązała się żywa dyskusja poruszająca różne problemy z którymi LGD musiało się zmierzyć oraz podsumowująca dotychczasową pracę i osiągnięcie przez LGD bardzo wysokich wskaźników procentowych na całej LSR.

Łącznie w Warsztacie Refleksyjnym wzięło udział 36 osób.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, a dzięki żywej dyskusji wszystkich, uczestnicy wyszli z Warsztatu Refleksyjnego z oglądem faktycznego stanu Stowarzyszenia oraz z głowami pełnymi pomysłów, które Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek będzie się starała wdrożyć w nowej perspektywie finansowania UE.

Dziękujemy za zainteresowanie i za uczestnictwo w wydarzeniu!