Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2018/003
Beneficjent:
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”
Dofinansowanie:
149.046,40 zł

Szczegółowy opis

Cel projektu: tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 20 mieszkańców Miasta Włocławka (12 kobiet, 8 mężczyzn), objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.10.2019 r.

Uczestnicy projektu: 20 osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami lub osoby, dla których ustalono III profil pomocy zamieszkujące we Włocławku, w tym: 12 kobiet i 8 mężczyzn.

Zakres wsparcia:

– określenie ścieżki reintegracji przy udziale psychologa i doradcy zawodowego (2godz./osoba);

– aktywizacja społeczna poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz. / osoba) i warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych ( 2 grupy 10-osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień);

– aktywizacja zawodowa poprzez warsztaty doradztwa zawodowego (2 grupy 10-osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień ), pośrednictwo pracy (4 godz. / osoba), szkolenia zawodowe (60 godz.);

– staże zawodowe (3 m-ce).

Działania towarzyszące: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Planowane efekty:

– 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukująca pracę po opuszczeniu programu

– 5 osób (3K i 2M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);

– 8 osób (5K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrośnie aktywność społeczna

– 8 osób (5K i 3M) u których nastąpi postęp w aktywizacji społecznej – efektywność społeczna

– 5 osób (3K i 2M) – efektywność zatrudnieniowa

Wartość projektu: 157.734,40 zł

 


Galerie zdjęć

No items found