Aktywnością przeciw wykluczeniu!

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2021/009
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
47.101,00 zł

Szczegółowy opis

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z ich otoczenia – mieszkańców miasta Włocławek w okresie od 01.07.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Dla uczestników projektu zaplanowano różnorodne tematycznie warsztaty grupowe tj. historyczne, z muzykoterapii, relaksacyjne, z poradnictwa psychologicznego, aktywizacji społecznej, artystyczne, prozdrowotne oraz przewidziano także indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób wykluczonych społecznie – kandydatów. Uczestnicy projektu będą korzystać z różnorodnych warsztatów, co pozwoli im podnieść swoją wiedzę, zapoznać się z problemami i punktem widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami życiowymi i społecznymi, co przyczyni się do podniesienia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców miasta Włocławek objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Poprzez udział w przewidzianych w projekcie działaniach uczestnicy będą mieli możliwość wyjścia z domu, przekroczenia swojej bezpiecznej strefy komfortu co przyczyni się do grupowej wymiany doświadczeń, a więc zwiększy ich integrację społeczną oraz wzmocni ich udział w działaniach podejmowanych przez ogół społeczności lokalnej.

Uczestnicy projektu (kandydaci wraz z otoczeniem) będą brali udział w działaniach o charakterze środowiskowym tj. wyjazd krajoznawczo – historyczny np. do Kłóbki, spacer uliczkami Włocławka (z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego) – poznanie zabytków Włocławka, wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej połączone z warsztatami praktycznymi, integracyjne wyjście do kawiarni na spotkanie z ciekawą personą, wyjście na basen, spektakl/koncert oraz integracyjny piknik/ognisko. Celem oferowanego wsparcia w ramach realizacji projektu będzie promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik integrujący, edukacyjny oraz motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Proponowane wsparcie będzie grupową formą aktywności obywatelskiej. Projekt będzie promował stosowanie i wprowadzanie w życie rozwiązań, które pozwolą włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców Włocławka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 ON oraz 5 os. z ich otoczenia mieszk.miasta W-ek w okresie 01.07.2021r.-30.11.2021r. Proj. zakłada kompleksowe wsparcie w ramach II modułów, które obejmują grupowe działania edukacyjne tj.warsztaty historyczne,z muzykoterapii, relaksacyjne, z aktywizacji społecznej, artystyczne, prozdrowotne, z poradnictwa psychologicznego i indywidualne konsultacje psychologiczne dla kandydatów oraz działania o charakterze środowiskowym tj. wyjazd krajoznawczo-historyczny, spacer uliczkami W-ka(uwzględnienie obszaru rewital.)-poznanie zabytków W-ka, wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej połączone z warsztatami praktycznymi,wyjście do kawiarni na spotkanie z ciekawą personą, wyjście na basen, spektakl/koncert, piknik/ognisko.


Galerie zdjęć

No items found