Bez ciekawości nie ma mądrości!

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2021/001
Beneficjent:
Gmina Włocławek realizator Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
Dofinansowanie:
49.879,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest wsparcie procesów edukacyjnych w ramach klubu młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem i 12 osób z ich otoczenia w okresie od 2 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Projekt ma przyczynić się przede wszystkim do budowania poczucia wartości i zwiększenia samooceny. Uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc pedagoga, nie tylko podczas zajęć, ale również będą mogli liczyć na indywidualną pomoc, w czasie organizowanych konsultacji. Zajęcia z pedagogiem, po okresie izolacji spowodowanej pandemią, mają ułatwić powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z rówieśnikami. Uczestnictwo w projekcie umożliwi rozwój zainteresowań i pasji, pozwoli odkryć te obszary, które mogą wydawać się nudne i niepotrzebne, przy jednoczesnym wyeliminowaniu stresu.

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości świata u uczestników, która zaprocentuje w przyszłości osobistym rozwojem. Główny nacisk projektu położony jest na zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i językiem angielskim. Projekt ma na celu nie tylko wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, ale również zainteresowanie tymi dziedzinami. Po okresie nauki zdalnej widzimy również potrzebę organizacji warsztatów, których zadaniem jest również niwelacja ewentualnych braków i zaległości powstałych w tym czasie. Celem oddziaływań jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, a także wskazanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasem. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie zajęć, których celem jest podnoszenie kompetencji językowych, a także rozwój pasji i zainteresowań, a także wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcia dadzą możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną. Proponowane zajęcia zmusza uczestników do kreatywności, twórczego myślenia. Pozwolą na zredukowanie stresu poprzez uprawianie sportu.

W projekcie przewidziano cztery formy wsparcia.

  1. Świat odkrywamy, bo angielski perfect znamy – zajęcia warsztatowe. Celem doskonalenie kompetencji językowych uczestników. Nacisk położono na przełamanie barier językowej. Zaplanowano zajęcia przy wykorzystaniu native speakera, indywidulaną pracę z programem Tell me more przy użyciu tabletów z słuchawkami, wykorzystanie gier i pomocy dydaktycznych dla różnych typów inteligencji, wizytę laboratorium językowym na Wydziale Filologii UMK w Toruniu.
  2. Łamiemy prawa fizyki, dla umysłu gimnastyki! – zajęcia warsztatowe, których celem jest zainteresowanie fizyką. Podczas zajęć uczestnicy będą musieli wykazać się samodzielnością, zaplanowano zajęcia w Młynie Wiedzy w Toruniu, w ZS nr4 , w Galileuszu Włocławku.
  3. Za noblistką podążamy, chemię w paluszku jednym mamy! – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń jako sposobu sprawdzenia hipotez naukowych. Zajęcia w Młynie Wiedzy w Toruniu i w Galileuszu we Włocławku. Zaprezentują swoje umiejętności podczas konkursu i imprezy dla społeczności.
  4. Eksperymenty i doświadczenia matematyczne! zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwiązywanie problemów matematycznych. Zdalna nauka matematyki była bardzo trudnym zadaniem. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość na wyrównanie ewentualnych zaległości.
  5. Gimnastyka ciała – do umysłu droga cała! – zajęcia na minisiłowni. Odpowiednie ćwiczenia, pod okiem trenera, pozwolą na wyeliminowanie stresu, wyrobienie nawyku korzystania z tego typu oferty. Po roku pandemii i nauczania zdalnego powrót do aktywności fizycznej jest niezwykle ważny. Zajęcia na minisiłowni umożliwią poprawę kondycji uczestników, stan zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach w Galileuszu we Włocławku w ZS nr 4 we Włocławku, warsztatach w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, zobaczą laboratorium językowe na Wydziale Filologii UMK w Toruniu.