Otwarci i aktywni społecznie mieszkańcy Włocławka

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2021/008
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
47.010,00 zł

Szczegółowy opis

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj. zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z psychologiem, dietetykiem, podologiem, kosmetologiem i masażystą.

Obok zabezpieczenia niezbędnych życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczne jest również zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która umożliwi osobie niepełnosprawnej usamodzielnienie się, opuszczenie kręgu beneficjentów pomocy społecznej, pozwoli na prawdziwe upodmiotowienie się. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Projekt będzie dotyczył aktywizacji ruchowej i społecznej mieszkańców Włocławka poprzez spotkania o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – pilastes, kosmetologii i podologii. Zakres tych zajęć będzie uwieńczony 2 spotkaniami wszystkich uczestników w ramach których będzie możliwa wymiana opinii w zakresie w/w tematyki spotkań.

Poprzez realizacje projektu u uczestników projektu wzrośnie wiedza z zakresu psychologii, dietetyki, podologii, kosmetologii, pilatesu czy ogólnych ćwiczeń fizycznych.

Działania merytoryczne projektu to przede wszystkim podejście holistyczne, które ma na celu zbudować świadomość wśród uczestników na tematy związane z przyczynami bólu, stresu, lęku oraz jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać. Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (2 inicjatywy społeczne), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji.

Celem jest powrót osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, do poprawy formy fizycznej i psychicznej, do zwiększenia wiedzy, wiary w swoje możliwości i do szerzenia zdrowego stylu życia i powrotu do swoich ulubionych zajęć, z uwzględnieniem swoich fizycznych i psychicznych ograniczeń (uczestnik projektu otrzyma m.in. tak ważne wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i dzięki temu będzie mógł spojrzeć na swoją niepełnosprawność z innej perspektywy).


Galerie zdjęć

No items found