Piwnica Literacka „U Konopnickiej”

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2021/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
Dofinansowanie:
50.000,00
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt Piwnica Literacka „U Konopnickiej” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka. Głównym celem projektu jest wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (7 K i 3 M) w tym osób z niepełnosprawnością.
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni warsztatowej, w której mogłyby odbywać się zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań i umiejętności związanych ze światem literatury i kultury wysokiej, które mogą okazać się przydatne w świecie akademickim i na rynku pracy. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia proponowane w ramach projektu znacznie wykraczają poza program szkolny przedmiotów humanistycznych, jak język polski czy wiedza o kulturze lub wiedza o społeczeństwie, a także poza ofertę kulturalną instytucji usytuowanych we Włocławku.

Zakłada wykorzystanie jednego z pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku i stworzenie w nim Piwnicy Literackiej „U Konopnickiej”, w której mogłyby odbywać się warsztaty literackie, a także spotkania poetyckie, rozmowy, wieczory autorskie, wydarzenia kulturalne tworzone przez młodzież, pozwalające na własną ekspresję twórczą, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz animację kulturalną w środowisku lokalnym, w którym w najbliższej okolicy nie istnieje tego rodzaju przestrzeń.

Ponadto w ramach projektu zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy odbędą zajęcia z młodzieżą.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów:
Moduł I – Psychologiczno-Społeczny
– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II – Kreatywna integracja

Warsztaty będą składały się z czterech bloków tematycznych:
1. Współczesny rynek książki, wydawnictw i promocji literatury
2. Kreatywne pisanie
3. Literatura w sieci
4. Sztuka wystąpień publicznych, warsztaty żywego słowa.
Celem przedsięwzięcia jest integracja uczestników poprzez wspólną naukę. Warsztaty pozwolą na rozwój wyobraźni, poczucia estetyki, koncentracji, cierpliwości.
Moduł III Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym -„Wieczór literacki ”


Galerie zdjęć

No items found