PUZ-ON

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2021/003
Beneficjent:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł

Szczegółowy opis

W okresie 1.VII.2021 – 31.X.2021r. 18 mieszkańców Włocławka, w tym 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 6 osób z ich otoczenia podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób.

W ramach projektu na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane będą działania o charakterze:

– edukacyjnym – warsztaty tematyczne (wzmacniające kompetencje cyfrowe oraz potencjał osobisty uczestników)

– aktywizującym – konkursy i warsztaty tematyczne zachęcające do aktywności intelektualnych, kulturalnych czy sportowych

– integracyjnym – spotkania dla uczestników projektu i osób ich otoczenia;

podczas których uczestnicy będą motywowani i wspierani w działaniach na rzecz własnego rozwoju osobistego i społecznego oraz podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać udział w danej formie wsparcia zgodnie z własnymi potrzebami.

W/w działania rozszerzą ofertę inicjatyw społecznych i aktywizujących organizowanych na rzecz mieszkańców obszaru LSR zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i w realny sposób przyczyniają się do walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem na terenie Włocławka.

Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe poprzez realizację działań sprzyjających włączeni społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:

– 30 godzin warsztatów z autoprezentacji

– 40 godzin warsztatów z obsługi dronów

– 30 godzin warsztatów z fotografii cyfrowej

– 10 godzin zajęć pokazowych z wykorzystania innowacyjnych technologii ICT

– 3 konkursów tematycznych (z obszaru IT oraz kultury)

– 3 imprez integracyjnych z udziałem mieszkańców Włocławka.

W/w działania prowadzone na terenie Włocławka z wykorzystaniem zaplecza technicznego PUZ we Włocławku, a także potencjału kadrowego, naukowego i społecznego – pracowników PUZ we Włocławku i wolontariuszy.


Galerie zdjęć

No items found