Świat nauki w obiektywie

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2022/001
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku
Dofinansowanie:
50000
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 osób. Klub będzie funkcjonował od 17.10. 2022r do 28.02.2023r. r.
Odbiorcami wsparcia jest 12 dzieci w wieku 12-14 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 12 osób z ich otoczenia. W projekcie wezmą udział również dzieci pochodzące z Ukrainy.
Przedsięwzięcia dadzą możliwość ukazania, a także uczestniczenia w różnych  formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną. Projekt kładzie nacisk na przedmioty ścisłe i język angielski. Zadaniem projektu jest „oswojenie” uczniów z w/w dziedzinami. Zadaniem prowadzących jest wprowadzenie uczestników w świat chemii i fizyki w formie zabawy. Zajęcia warsztatowe przewidziane w projekcie mają umożliwić uczestnikom samodzielną pracę i pozwolić na pełne zrozumienie wybranych zagadnień z chemii i fizyki. Zadaniem projektu jest również wskazanie użyteczności tych przedmiotów w życiu codziennym. Celem zajęć będzie również rozwijanie umiejętności posługiwania się środkami artystycznymi, właściwymi dla przedmiotu podstaw fotografii.
Główny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym. Zajęcia w plenerze poszerzą wiedzę o wybranych obiektach zabytkowych we Włocławku. Uczestnicy posiądę wiedzę nie tylko o podstawach optyki, a także o cyfrowej obróbce fotografii. Zwieńczeniem działań będzie organizacja wystawy multimedialnej, wyeksponowanej na monitorze interaktywnym.
Izolacja społeczna w czasie pandemii zaburzyła komunikację społeczną, dlatego Zajęcia prowadzone w ramach projektu będą wspierać proces edukacyjny i pomagać w przezwyciężaniu trudności, odkrywaniu potencjału u uczniów. Przyczynią się również do integracji ze środowiskiem lokalnym. Umożliwią również rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.
Uczestnicy wezmą udział w jednej z czterech proponowanych form wsparcia:
1. Czary? Nie to fizyka!- zajęcia warsztatowe, których celem jest zainteresowanie fizyką, wskazanie jej praktycznych zastosowań w życiu codziennym. Podczas zajęć uczestnicy będą musieli wykazać się samodzielnością, współdziałaniem w zespole, umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów. Zaplanowano zajęcia w ZS nr4 – Obserwatorium Astronomiczne , w Galileuszu Włocławku.
2. Magia chemii wokół nas – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach
odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń jako sposobu
sprawdzenia hipotez naukowych. Założeniem warsztatów jest zwrócenie uwagi na znaczenie chemii w otaczającej nas rzeczywistości i wzbudzenie zainteresowania tym przedmiotem. Zaplanowano zajęcia w Galileuszu Włocławek.
3. Nie przegap swojej szansy – zajęcia warsztatowe. Celem doskonalenie kompetencji językowych uczestników, motywowanie do samodzielności w nauce języka, kształtowanie u uczestników pewności siebie w komunikacji w języku angielskim oraz komunikowanie się przy współpracy z innymi ludźmi, rozwijanie ciekawości i tolerancji. Nacisk położono na przełamanie barier językowej. Zaplanowano zajęcia przy wykorzystaniu native speakera oraz współpracę z Liceum im. M. Konopnickiej we Włocławku.
4. W szkolnym obiektywie – zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowanie fotografią, Uczestnicy nabędą umiejętność nie tylko fotografowania, posługiwania się aparatem cyfrowym, ale także umiejętności z zakresu oprogramowania , obróbki zdjęć, tworzenia galerii na strony internetowe, albumów itp. Zaplanowano wycieczkę do zakładu fotograficznego na zajęcia w ciemni fotograficznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uwiecznienia na fotografii swojego otoczenia. Rezultaty pracy zostaną przedstawione na zakończenie projektu, podczas multimedialnej wystawy zaprezentowanej na interaktywnym monitorze.

  1. Zajęcia z pedagogiem.
    Każdy uczestnik otrzyma 20 godzin wsparcia – 16 godzin zajęć warsztatowych i 4 godziny z
    pedagogiem

Galerie zdjęć

No items found