Włocławski Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej II

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2018/001
Beneficjent:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES
Dofinansowanie:
149 954,80 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej 20 mieszkańców miasta Włocławka (12K, 8M), objętych LSR, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 29.02.2020 r. Dzięki realizacji projektu 20 mieszkańców miasta Włocławek objętych LSR, otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej (m.in.: w zakresie doradztwa psychologicznego i zawodowego, warsztatów kompetencji i umiejętności społ., szkoleń i staży zawodowych, pośrednictwa pracy). Uczestnicy projektu zdobędą szansę na powrót/wejście na rynek pracy, usamodzielnienie się, w konsekwencji uniknięcie wykluczenia społ. Udział w projekcie przyczyni się do integracji społecznej (włączenia społeczne) 20 mieszkańców miasta Włocławek objętych LSR, zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działania:

ETAP I-OKREŚLENIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI PRZY UDZIALE PSYCHOLOGA I DORADCY ZAWODOWEGO

1.Indywidualne Ścieżka Reintegracji

1)Diagnozę kompetencji społ. opracowanej przez psychologa

2)Indywidualny Plan Działania (IPD) opracowany przez doradcę zawodowego.

ETAP II-AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

1.Indywidualne poradnictwo psychologiczne

2.Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

ETAP III – AKTYWIZACJA ZAWODOWA

1.Warsztaty doradztwa zawodowego

2.Pośrednictwo pracy

3.Szkolenia

4.Staże

Wartość projektu: 157 954,80zł

 


Galerie zdjęć

No items found