Zielona Przystań

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2020/003
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
46.200,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławka (4K i 8M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i edukacyjnej (m.in. w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia terapeuty zajęciowego, zajęć z trenerem personalnym, zajęć muzycznych, sportowych). Uzupełnieniem realizacji projektu będzie przeprowadzenie imprez integrujących lokalną społeczność. Kompleksowe wsparcie spowoduje rozwinięcie kontaktów między różnymi grupami oraz budowanie pozytywnych relacji miedzy społecznościami lokalnymi. Będzie ono miejscem spotkań aktywnych mieszkańców i posłuży do realizacji. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące formy wsparcia:

– zajęcia z psychologiem; grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych i indywidualne poradnictwo psychologiczne mające na celu wywołanie motywacji do integracji społecznej, rozwój osobisty poprzez oddziaływanie psychologiczne i psychospołeczne.

– Zajęcia z terapeuta uzależnień – analiza i diagnoza zaburzeń zachowania spowodowanego używaniem substancji psychoaktywnych, prowadzenie terapii psychoedukacyjnej, psychospołecznej i profilaktycznej.

– Zajęcia z terapeuta zajęciowym – rozpoznanie i diagnoza potrzeb bio-psych-społecznych. Prowadzenie terapii w oparciu o zainteresowania, potrzeby i możliwości UP, prowadzenie zajęć w ramach poprawy stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.

– Zajęcia z trenerem personalny: spotkania grupowe i indywidualne wsparcie. Opracowanie planu treningu na podstawie oceny poziomu sprawności psycho- fizycznej, indywidualny dobór programu ćwiczeń oraz diety dla każdego uczestnika.

– Zajęcia muzyczne – kreatywne zajęcia muzyczne prowadzone, aby stworzyć podstawy do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych, oraz zachęcenia do dalszego kształcenia muzycznego i organizacji czasu, prowadzone metodą ćwiczeń, nauka gry na gitarze i ukulele.
– Kino plenerowe – 5 spotkań mające na celu podniesienie poziomu kultury, rozwoju zainteresowania sztuką.
– 3 Spotkania integracyjne – animacje, zabawy ruchowe, mające na celu aktywizację  ze społecznością lokalną.
W ramach terapii zajęciowej odbędą się warsztaty stolarskie na których, uczestnicy projektu w ramach integracji, współpracy i terapii własnoręcznie wykonają ławeczki/siedziska i stoliki ogrodowe. Uczestników projektu pracy stolarskiej będą uczyć wolontariusze jednocześnie sprawując nadzór nad bezpieczeństwem uczestników. W ramach zajęć z terenem personalnym odbywać się będą zajęcia sportowe prowadzone, aby podnieść ogólną sprawność i wydolność organizmu, zrozumienie potrzeby dbania o swoje zdrowie, oraz kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy będą mogli kontynuować ćwiczenia sportowe przez cały okres projektu w dowolnym czasie i tempie w siłowni plenerowej jak również w przygotowanej sali.


Galerie zdjęć

No items found